Jdi na obsah Jdi na menu

Krajina a příroda - IX. - vlhké louky - Bezděkovský rybník - 2009 08

29. 10. 2009

Cca 4 km JZ od Chroustkova u Bezděkovského rybníka se zachovaly druhově bohaté mokřadní a luční biotopy v jinak velmi kulturní krajině s nízkou druhovou rozmanitostí. Původně tento biotop zasahoval až bezprostředně k obci Vernýřov - ještě na počátku 90. let 20. století rozkvétaly přímo proti autobusové zastávce desítky až stovky vstavačů a upolínů.V současnosti je záměr lokalitu chránit i v Koncepci ochrany přírody Stč kraje 2006 - 16, což jen podtrhuje i zájem studentů UK a Jihočeské univerzity v ČB, kteří zde provádějí své výzkumy - např. opylovací strategie některých druhů dvoukřídlého hmyzu.

Název lokality:  Rybník Bezděkov - fytogeografický okres Hornosázavská pahorkatina.

Rybník s přilehlými mokřady a vlhkými loukami u obce Vernýřov asi 7 km JV Uhlířských Janovic.  

Souřadnice středu lokality:  15° 8' 58'' v.d. 49° 50' 48'' s.š. 

Nadmořská výška lokality:  515 - 518 m n.m.  

Kód lokality:  CZ0216508 

Rozloha lokality:  15.6430 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany:  smluvní ochrana   

Typ lokality:  biotopová lokalita 

Odpovědné středisko AOPK ČR:  Středisko Praha a Střední Čechy   

Navrhovatel     Karlík Petr, Mgr.
  
Popis lokality:

Geologie: Geologické podloží budují muskoviticko-biotitické a biotiticko-muskovitické migmatity až žuloruly kutnohorského krystalinika.

Geomorfologie: Lokalita náleží okrsku Čestínská pahorkatina v rámci celku Hornosázavská pahorkatina.

Reliéf: Mokřad při okraji rybníka tvoří bulty ostřic a třtin, navazující louky se velmi mírně zvedají k JJV.

Pedologie: V mokřadech v bezprostředním okolí rybníka tvoří půdní pokryv gleje, které pod vlhkými loukami přecházejí v oglejené luvizemě.

Krajinná charakteristika: Nebeský rybník (současná efektivní zátopa cca 7,2 ha) s dlouhou kontinuitou v krajině (déle než od roku 1754) s přilehlými mokřady.  

 

Biota

 

Rybník se nachází v pokročilém stádiu zazemnění a je zde vyvinut rozsáhlý litorál. V něm na příhodných mikrohabitatech uvnitř ostřicových porostů roste početně významná populace vodního mechorostu Riccia fluitans  a drobná vodní masožravá rostlina Utricularia australisNa jih od rybníka se rozkládají zbytky komplexu vlhkých oligotrofních (na živiny chudých) luk prolínajících se s relativně mladými mokřadními olšinami s bohatým podrostem. Fytocenologicky lze zmiňované luční porosty řadit na pomezí svazů Molinion (T1.9), Calthion (T1.5), Sphagno recurvi-Caricion canescentis (R2.3) a Caricion fuscae (R2.2).
Na loukách se vyskytují některé méně běžné rostlinné druhy Betonica officinalis, Serratula tinctoria, Succisa pratensis a Veronica scutellata.

 

V prostoru zarůstajícího rašeliniště pak rostou četné druhy ostřic např. Carex panicea, C. echinata, C. canescens, C. rostrata, Viola palustris a Eriophorum angustifolium.
Byla zde také opakovaně pozorována rosnička zelená (Hyla arborea).  

 

Kvalita a význam

Druhově bohaté mokřadní a luční biotopy v jinak velmi kulturní krajině s nízkou biodiversitou nízkou druhovou rozmanitostí).  

Zranitelnost

Intenzivní rybářské obhospodařování, zalesňování luk a litorálů.
 

Management

Šetrné rybářské hospodaření, redukce náletu na vlhkých loukách a jejich pravidelné sečení.